โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ความคล้ายของข้อมูลประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา ดินแดนสุวรรณภูมิ
Text Similarity for Land of History
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาแบบจำลองวิเคราะห์ความเหมือนของข้อมูลประวัติศาสตร์
  • พัฒนาระบบวิเคราะห์ความเหมือนของข้อมูลประวัติศาสตร์

เทคนิค/เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ

            ระบบวิเคราะห์ข้อความประวัติศาสตร์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ จะรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือและนำมาสร้างแบบจำลอง โดยใช้หลักการทางประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในวิเคราะห์ข้อมูลประวัติศาสตร์จากแหล่งที่มาต่างๆ ว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ทีมงาน

ดร. กาญจนา เหล่าเส็น
(หัวหน้าโครงการ)
kanjana.l@phuket.psu.ac.th
ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
(ผู้ร่วมวิจัย)
nasith.l@pkru.ac.th
ดร. อดิศักดิ์ อินทนา
(ผู้ร่วมวิจัย)
adisak.i@phuket.psu.ac.th
รศ.ดร. พิทา จารุพูนผล
(ผู้ร่วมวิจัย)
p.jarupunphol@pkru.ac.th
ผศ.ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
(ผู้ร่วมวิจัย)
nattapong.t@phuket.psu.ac.th
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(ที่ปรึกษา)
thanaruk@siit.tu.ac.th
ศ.ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์ ณ อยุธยา
(ที่ปรึกษา)
ศ.ดร. ปิยนาถ บุนนาค
(ที่ปรึกษา)
รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์
(ที่ปรึกษา)
nattapong.t@phuket.psu.ac.th
ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย
(ที่ปรึกษา)
nongnuchketui@rmutl.ac.th
ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(ที่ปรึกษา)
thepchai.supnithi@nectec.or.th
อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล
(ที่ปรึกษา)
orawin.l@rsu.ac.th
รศ.ดร. พันธ์ ทองชุมนุม
(ที่ปรึกษา)
tpunpsu@gmail.com