โครงการพัฒนานวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
บริเวณเส้นทางการค้าดินแดนสุวรรณภูมิ (ท่องเที่ยวเส้นทางศุทรา)
Development of Creative Tourism Innovation
on Suvarnabhumi Trade Route (Suthara Route)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานประวัติศาสตร์ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์
  • เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวทางกายภาพที่อยู่บนเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรบนดินแดนสุวรรณภูมิ
  • เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว
  • เพื่อสร้างความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

เทคนิค/เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ

            การสำรวจการท่องเที่ยวชุมชนในบริเวณที่เลือกสำรวจและศึกษาเพื่อผลักดันชุมชนประวัติศาสตร์เมืองรองนั้นๆ ไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใหม่   สนับสนุนเศรษกิจสร้างสรรค์ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจากการท่องเที่ยวและสินค้าในท้องถิ่น

Slide
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
Slide
PlayPlay
PlayPlay
PlayPlay
previous arrow
next arrow

ทีมงาน

ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย
(หัวหน้าโครงการ)
nongnuchketui@rmutl.ac.th
ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ ทองเทพ
(ผู้ร่วมวิจัย)
nattapong.t@phuket.psu.ac.th
น.สพ. สุริยาวุฒิ เกตุ้ย
(ผู้ร่วมวิจัย)
nanpiyamitr@gmail.com
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(ที่ปรึกษา)
thanaruk@siit.tu.ac.th
ผศ.ดร. วิโรจน์ มงคลเทพ
(ที่ปรึกษา)
wiroj@rmutl.ac.th