โครงการศึกษาเส้นทางข้ามคาบสมุทรภาคใต้ตอนบน
โครงการนำร่องจังหวัดระนอง ชุมพร เพื่อพัฒนาเส้นทางสายวัฒนธรรม
ภูมิอารยธรรมสุวรรณภูมิ จากร่วมรากสู่ร่วมสมัย
A study of the upper peninsula cross way,
the pilot project of Ranong and Chumphon province to develop
the Suvarnabhumi cultural route, from common heritage to contemporary
ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของเส้นทางประวัติศาสตร์บนคาบสมุทรทางทะเลในดินแดนสุวรรณภูมิ จากหลักฐานที่มีการบันทึกดั้งเดิม หนังสือหรือตำรา งานวิชาการที่มีการเผยแพร่แล้ว
  • เพื่อลงพื้นที่จริงและสำรวจสถานที่ทั้งโบราณสถาน โบราณคดี และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล แล้วนำไปสร้างฐานข้อมูลสุวรรณภูมิ นวัตกรรมจักรวาลนฤมิตรสุวรรณภูมิ องค์ความรู้ความสัมพันธ์และวิเคราะห์ข้อความอัตโนมัติด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทางกายภาพ

เทคนิค/เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ

เป็นโครงการศึกษา สำรวจ เพื่อเก็บข้อมูลเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรภาคใต้ในจังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ธานี ที่เชื่อมโยงมิติเวลาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงก่อนพุทธศตวรรษที่ 11 ชุมทางการค้าตามเมืองท่าที่เคยถูกเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเส้นทางการค้าทางทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุคโบราณ หรือที่เคยถูกเรียกจากบรรดาพ่อค้า นักแสวงโชค และนักเดินเรือต่างชาติว่าดินแดน “สุวรรณภูมิ สุวรรณทวีป ” (Chryse Chora, Chryse Chersonesus)

โดยโครงการชุดนี้เน้นการวิเคราะห์ในเชิงกายภาพของพื้นที่ เส้นทางการเดินทางข้ามคาบสมุทรเพื่อติดต่อค้าขาย และขนถ่ายสินค้าจากทะลอันดามันสู่อ่าวไทยรวมทั้ง แหล่งโบราณคดีประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ของผู้คน สังคมและวิถีชีวิต  เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ตามหลักฐานที่ผ่านการศึกษา และสำรวจ แล้วนำไปจัดเก็บลงแพลตฟอร์ม    นวนุรักษ์ที่ได้รับการขยายความสามารถจากแพลตฟอร์มเดิม

ทีมงาน

อ.อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล
(หัวหน้าโครงการ)
orawin.l@rsu.ac.th
ผศ. บุญรัตน์ ศิริรัตนพันธ
(ผู้ร่วมวิจัย)
boonrat.s@rsu.ac.th
ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย
(ผู้ร่วมวิจัย)
nongnuchketui@rmutl.ac.th
น.สพ. สุริยาวุฒิ เกตุ้ย
(ผู้ร่วมวิจัย)
nanpiyamitr@gmail.com
อนิรุธ ทองกลิ่น
(ผู้ร่วมวิจัย)
anirooth.th@gmail.com
ศ.ดร. ปิยนาถ บุนนาค
(ที่ปรึกษา)
รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์
(ที่ปรึกษา)
ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(ที่ปรึกษา)
thepchai.supnithi@nectec.or.th