Navanuruk
คลังข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เกี่ยวกับสุวรรณภูมิ
คลังข้อมูลทางชีวภาพและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในรูปแบบดิจิทัล เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และนำไปประยุกต์ต่อยอดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์