โครงการพัฒนาเกมออนไลน์สนับสนุนการท่องเที่ยวสำหรับชุมชนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ
Development of An online game to support tourism for the Suvarnabhumi territory
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อศึกษาข้อมูลชุมชนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิสำหรับการพัฒนาเกม
  • เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาเกมแนวผจญภัยอิงประวัติศาสตร์
  • เพื่อออกแบบเกมออนไลน์แนวผจญภัยอิงชุมชนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ
  • เพื่อพัฒนาเกมออนไลน์แนวผจญภัยอิงชุมชนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ
  • เพื่อประเมินความพึงพอใจเกมออนไลน์แนวผจญภัยอิงชุมชนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ

เทคนิค/เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ

            ได้นำข้อมูลผลสำรวจ ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ของข้อมูลจากโครงการที่ 1 – 3 ไปวิเคราะห์ออกแบบรูปแบบของวิถีชีวิตของชุมชนในประวัติศาสตร์ไปประยุกต์สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (AR/VR) ในลักษณะเกมส์หรือการท่องเที่ยวเสมือน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิผ่านระบบออนไลน์ไปยังนานาชาติ

            ต้นแบบเกมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิ เป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวย้อนรอยแหล่งโบราณคดีทางประวัติศาสตร์ของชุมชนสุวรรณภูมิ ผนวกกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ นำมาสร้างเป็นเกมออนไลน์ที่มีภารกิจตามกฎกติกาและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเกม

            โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความรู้และสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้ศึกษาและผู้เล่นเกม ต้นแบบเกมออนไลน์

ทีมงาน

อ.ดร. พรพล ธรรมรงค์รัตน์
(หัวหน้าโครงการ)
pornpon.th@wu.ac.th
ดร. ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
(ผู้ร่วมวิจัย)
อ.ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา
(ผู้ร่วมวิจัย)
csomjit@wu.ac.th
อ. ปฏิบัติ ปรียาวงศากุล
(ผู้ร่วมวิจัย)
patibut.pr@wu.ac.th
อ.ดร. ศศิธร รัตนรุ่งโรจน์
(ผู้ร่วมวิจัย)
rsasitho@wu.ac.th
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(ที่ปรึกษา)
thanaruk@siit.tu.ac.th
อ.อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล
(ที่ปรึกษา)
orawin.l@rsu.ac.th
ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
(ที่ปรึกษา)