About Project

              อภิปรัชญาสุวรรณภูมิศึกษาสู่จักรวาลนฤมิตร (Suvarnabhumi Metaverse) เป็นการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบจำลองเสมือนจริง การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลประวัติศาสตร์และอารยธรรมสุวรรณภูมิ

              โดยมีเป้าหมายการวิจัยและพัฒนาการวางรากฐานและการสร้างองค์ความรู้เรื่องสุวรรณภูมิศึกษาสู่จักรวาลนฤมิตร เพื่อสร้างวิธีการและเครื่องมือในการเผยแพร่ข้อมูลประวัติศาสตร์สุวรรณภูมิผ่านระบบออนไลน์และอินเตอร์เน็ตในรูปแบบการท่องเที่ยวเสมือนจริงไปยังนานาชาติ ตลอดจนเพื่อผลักดันให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ อันจะนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในชุมชนที่เกี่ยวข้องได้

             เป็นกลุ่มโครงการงานวิจัยที่มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้และนวัตกรรม ความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ที่ต้องการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม เมืองประวัติศาสตร์ และเมืองมรดกโลกภายในอนุภูมิภาค ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศร่วมกันให้สอดรับกับทิศทางและแนวโน้มของตลาดยุคใหม่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้สอดรับกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และมีการการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็น     จุดหมายปลายทางร่วมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก