โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มยกระดับฐานความรู้ทางวัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีกราฟความรู้
การศึกษาเส้นทางข้ามคาบสมุทรสุวรรณภูมิ ชุมทางการค้าทางทะเล ก่อนพุทธศตวรรษที่ 11
Development of KGeN: Knowledge Graph Enhanced Navanurak Platform
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับประวัติศาสตร์ไทย
  • เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการแปลงข้อมูลวัฒนธรรมเป็นกราฟความรู้
  • เพื่อพัฒนาสารานุกรมข้อมูลวัฒนธรรมในรูปแบบของวิกิพีเดีย
  • เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล DBPedia ภาษาไทย สำหรับกลุ่มข้อมูลวัฒนธรรม

เทคนิค/เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ

            โดยมีการนำเทคโนโลยีด้านกราฟความรู้ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญของปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทางความหมายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ได้รวบรวมมา ก่อนนำไปใช้สนับสนุนและประยุกต์ใช้ต่อในการอธิบายข้อมูลเชิงความหมายยังโครงการที่ 3, 4, และ 5

ทีมงาน

ดร. กาญจนา แสงทองพัฒนา
(หัวหน้าโครงการ)
kanchana.sae@nectec.or.th
อ.ดร. อัครวุฒิ ตาคม
(ผู้ร่วมวิจัย)
takkhara@engr.tu.ac.th
ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์
(ผู้ร่วมวิจัย)
taneth.rua@nectec.or.th
วสันต์ ณ ชัย
(ผู้ร่วมวิจัย)
wasan.na_chai@nectec.or.th
วัชชิรา บูรณสิงห์
(ผู้ร่วมวิจัย)
watchira.buranasing@nectec.or.th
ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(ที่ปรึกษา)
thepchai.supnithi@nectec.or.th
ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
(ที่ปรึกษา)
chai.wutiwiwatchai@nectec.or.th