โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
กรณีศึกษาเส้นทางข้ามคาบสมุทรจังหวัดระนองและชุมพร
Development of AI Platform for Historical Tourism:
A Case Study of Ranong-Chumphon Trans-Peninsular Routes
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บริเวณพื้นที่เส้นทางข้ามคาบสมุทรจังหวัดระนองและชุมพร
  • เพื่อพัฒนาระบบถามตอบอัจฉริยะ

เทคนิค/เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการ

            เป็นการนำข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลจาก โครงการที่ 2 มาต่อยอดวิจัยและพัฒนาการด้วยการนำเทคโนโลยีกราฟความรู้และการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาเพื่อสร้างระบบสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์แบบออนไลน์

ทีมงาน

อ.ดร. ณสิทธิ์ เหล่าเส็น
(หัวหน้าโครงการ)
nasith.l@pkru.ac.th
ดร. กาญจนา เหล่าเส็น
(ผู้ร่วมวิจัย)
kanjana.l@phuket.psu.ac.th
ดร. อดิศักดิ์ อินทนา
(ผู้ร่วมวิจัย)
adisak.i@phuket.psu.ac.th
รศ.ดร. พิทา จารุพูนผล
(ผู้ร่วมวิจัย)
p.jarupunphol@pkru.ac.th
ศ.ดร. ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
(ที่ปรึกษา)
thanaruk@siit.tu.ac.th
ศ.ดร. มณีรัตน์ สวัสดิวัฒน์
(ที่ปรึกษา)
ศ.ดร. ปิยนาถ บุนนาค
(ที่ปรึกษา)
รศ. วุฒิชัย มูลศิลป์
(ที่ปรึกษา)
ดร. เทพชัย ทรัพย์นิธิ
(ที่ปรึกษา)
thepchai.supnithi@nectec.or.th
ผศ.ดร. นงนุช เกตุ้ย
(ที่ปรึกษา)
nongnuchketui@rmutl.ac.th
อ.อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล
(ที่ปรึกษา)
orawin.l@rsu.ac.th
ผศ.ดร. หิรัญ ประสานการ
(ที่ปรึกษา)
hiran.p@pkru.ac.th